Hier vindt u de uitleg van veel voorkomende begrippen in de jeugdhulp.

Wie zijn de cliënten in de kinder-en jeugdpsychiatrie? Uw kind is in behandeling; klinisch, poliklinisch of in dagbehandeling. Maar u bent ook betrokken bij de behandeling. U neemt deel aan gezins-en oudergesprekken en de behandeling grijpt in op de thuissituatie. Daarom is de kwaliteit van de zorg die u krijgt zo belangrijk voor alle betrokkenen. U heeft net als alle ouders een zorgplicht en bent de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. Het is dus vanzelfsprekend dat u mee wilt kijken en mee wilt denken over de zorg.

De kinderen en de jongeren hebben hun eigen cliëntenraden: de Kinderraad en de Jongerenraad. De Koppeling heeft een eigen jongerenraad. De CCR heeft regelmatig contact met deze raden en hun ondersteuners. De onderwerpen die daar besproken worden hebben vooral te maken met de dagelijkse gang van zaken op de afdelingen. Soms zijn er onderwerpen die het afdelingsniveau overstijgen en betrekking hebben op algemeen Bascule beleid. In dat geval brengt de CCR dat onder de aandacht van de Raad van Bestuur. Zo werken we samen aan betere zorg vanuit cliëntperspectief.

Medezeggenschap is een recht dat geregeld is bij wet: de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De wet regelt dat de cliënt inspraak heeft in het beleid van de zorginstelling; in dit geval de Bascule. De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten. In de wet zijn vijf belangrijke rechten vastgelegd om dit mogelijk te maken.

Formele participatie: een formele structurele, continue vorm van cliëntenparticipatie zoals raden (hieronder valt ook datgene wat wettelijk verplicht is). Informele participatie: vaak incidenteel of tijdelijk van aard, laagdrempelig, zoals informatieavonden, expertmeetings, ouderpanels, ronde tafelgesprekken, thema café’s.

Dit is een dialoogtafel over ‘goede zorg’, met ouders, jongeren, (vertegenwoordiging van de) kinderen, bestuur, directie en allerlei medewerkers van de Bascule. De leertafel draagt bij aan bewustwording van goede zorg vanuit verschillende perspectieven en leren van elkaar. Deze andere manier van denken heeft geleid tot stapjes richting nieuwe initiatieven (eten en drinken, koken op de groep, meer digitale participatie, chill-ruimte voor jongeren, ervaringsdeskundigen).

Een platform van (pleeg)ouders en jongeren van Spirit en de Bascule waar vanuit cliëntwaarden over goede zorg, medezeggenschap en cliëntparticipatie, wordt gekeken naar gezamenlijke projecten van Spirit en de Bascule. Het motto is ‘samen denken, samen doen'. Het platform bestaat uit een vaste kerngroep en de beide bestuurders. Per onderwerp worden aanvullend betrokken ouders, jongeren en medewerkers gevraagd om aan te sluiten bij het fusieplatform.

Een cliëntpanel is een bijeenkomst waar aan ouders wordt gevraagd wat zij vinden van plannen die de Bascule heeft en die gaan over de behandeling van hun kinderen of over hoe die behandeling is georganiseerd. Er is wat te eten en te drinken en het cliëntpanel wordt geleid door ouders uit de Centrale Cliëntenraad.

Een focusgroep is een bijeenkomst met zes tot tien cliënten, allen met ervaring over het onderwerp van de focusgroep. Het is een gestructureerde (niet gestuurde) discussie onder leiding van een of twee onafhankelijke gespreksleiders. Cliënten denken actief mee over verbeteringen van de zorg of hoe dingen zijn georganiseerd. De bedoeling is ervaringen van cliënten te herleiden tot standpunten en opvattingen over het onderwerp van de focusgroep.

Een spiegelbijeenkomst is een methode om uw tevredenheid over de behandeling te meten. U bent ervaringsdeskundig en houdt de behandelaars een spiegel voor. Aan de hand van de door u genoemde punten die verbeterd kunnen worden, onderneemt de Bascule actie. Tijdens een spiegelbijeenkomst wordt uw mening gevraagd over de behandelperiode van uw kind bij de Bascule. Het gesprek vindt plaats onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. De behandelaars zijn aanwezig om naar u te luisteren. Zij nemen niet deel aan het gesprek. Het gaat over allerlei zaken rond behandeling en verblijf. Eten, huisvesting, vervoer, veiligheid, school, maar ook over de communicatie met de Bascule en het contact met uw behandelaars. U vertelt daar wat u tijdens de behandeling als positief en negatief hebt ervaren.

Non Violence Resistance. Dit is een methode van werken waarbij het gaat om op een andere manier om te gaan met conflicten. Hierdoor is er minder kans dat conflicten escaleren.

Herstelondersteunde zorg is de zorgvisie van de CCR. Onderstaande komt uit het visiedocument van de CCR:

‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’ (Anthony, 1993, Deegan, 1995). Algemeen onderscheidt men vier vormen van herstel:

  • klinisch herstel – vermindering van ziektesymptomen, en het ermee omgaan;
  • maatschappelijk herstel – het kunnen vervullen van rollen in het dagelijks leven: school en werk;
  • sociaal herstel – het vervullen van rollen binnen gezin en met vrienden, de sociale omgeving;
  • persoonlijk herstel – weer goed ‘in je vel ‘ zitten, het gaat over waarden, richting en zingeving.

Persoonlijk herstel vormt de motor voor klinisch herstel.

‘De ontwikkeling van herstelondersteunende zorg start met het hebben van een gezamenlijke visie op herstel. Belangrijk hierbij is om dit als organisatie samen met cliënten te ontwikkelen en deze te vertalen naar wat dit betekent voor de praktijk. Dit proces gezamenlijk doorlopen is een belangrijke basis voor de verdere doorontwikkeling omdat iedereen in dit proces gaat voelen en begrijpen waar het om gaat.’ (Bron: de herstelspecial GGz Nederland).