De Cliëntenraad van de Bascule is de medezeggenschapsraad voor ouders en verzorgers van een kind dat in behandeling is (geweest) bij de Bascule. De Cliëntenraad overlegt en praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten van de Bascule. Daarom overlegt de Cliëntenraad regelmatig met de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad mag de Raad van Bestuur bovendien gevraagd en ongevraagd adviseren. Vanuit de overheid is bepaald waar de Cliëntenraad over mee mag en moet beslissen, dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad heeft een onafhankelijke ondersteuner vanuit de Bascule.
Er zitten 5 tot 10 ouders of verzorgers in de Cliëntenraad. Zij doen dit op vrijwillige basis. Heeft u vragen aan de Cliëntenraad of overweegt u om actief betrokken te zijn, neem dan contact op via: clientenraad@debascule.com.  

De Cliëntenraad heeft in de Bascule actief bijgedragen aan of ervoor gezorgd dat:

  • De wachtkamers verbeterd zijn. De wachtkamers zijn netter, er is wifi, een vrij toegankelijke computer en er is meer foldermateriaal.
  • Jongeren en ouders op de meeste afdelingen nu vanzelfsprekend uitgenodigd worden om hun behandelbesprekingen, of die van hun kind, bij te wonen.
  • Herstelondersteunende zorg en cliëntparticipatie op de agenda staat van overleggen met Raad van Bestuur, directieteam en RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) managers.
  • Herstelondersteunende zorg als basis heeft gestaan voor de nieuwe missie en visie van de Bascule.
  • Er samen met de Raad van Bestuur en Directeur Zorg er een tevredenheidsmeting vanuit cliëntperspectief is gekomen.


Zelf meedoen?

De Bascule vindt het belangrijk dat de Cliëntenraad een actieve rol heeft in de organisatie. Dat kan alleen met voldoende leden. Wilt u zich inzetten om de Cliëntenraad te versterken en actief mee te denken over de hulpverlening? U bent van harte welkom!
Lees meer over de CCR