Het personeelsbeleid van de Bascule is gericht op het scheppen van een situatie waarbij medewerkers de mogelijkheid hebben om naar vermogen bij te dragen aan de strategische keuzes en daarmee ook hun persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Deze situatie kan bereikt worden als bestuurders en leidinggevenden hun medewerkers stimuleren, begeleiden en uitdagen, maar ook doordat medewerkers elkaar stimuleren en ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

In de Bascule wordt er gewerkt volgens het model van integraal management waarbij de leidinggevenden binnen de gestelde kaders onder andere verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid. De afdeling HRM heeft als taak hen hierbij te adviseren en te faciliteren zodat de beoogde doelstellingen worden bereikt.