De Bascule is een academisch centrum dat diagnostiek, behandeling, consultatie en advies biedt voor kinderen, jongeren met complexe psychische problemen en hun gezinnen. De ontwikkelingen in de jeugdhulp en transitie die de Bascule de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zijn aanleiding geweest om in 2015 te starten met het herformuleren van onze strategie, inclusief onze meerjarenvisie en positionering.


Positionering

De Bascule biedt in samenwerking met AMC/VUmc en onze ketenpartners complexe psychiatrische behandeling voor kinderen, jongeren en hun gezinnen, vanuit:
 • De medisch/psychologische oriëntatie: zorg geleverd door multidisciplinaire teams die zowel ambulant als (dag) klinisch kunnen werken in 5 domeinen (verticale as afbeelding hieronder). Primaire focus ligt op klinisch en persoonlijk herstel. De domeinen zijn: emotionele stoornissen, forensisch en gedrag, trauma en gezin, autisme, leren en ontwikkelen.
 • De sociaal maatschappelijke oriëntatie: multifocale zorg die de Bascule samen met partners vormgeeft in netwerken (horizontale as afbeelding hieronder). Primaire focus ligt op sociaal en maatschappelijk herstel.


 • Opnamecentrum en crisisopvang voor 24-uurs opvang van crisis en ernstige psychiatrische problematiek waarbij opname voor een beperkte tijd noodzakelijk is.

 • Regiocentra voor complexe zorg op de gekozen domeinen en voor multifocale zorg in de betreffende regio: hier helpen we cliënten met complexe zorgvragen (de specialist dichtbij) in huidige of nieuwe thuisregio’s in Noordwest-Nederland met multifocale partners/scholen en jeugdteams in de wijken.

 • PI-scholen als innovatiecentrum voor nieuwe zorg-onderwijsarrangementen, ter versterking van de multifocale zorg.

 • AMC/VUmc/Bascule Academie die kennis ontwikkelt en verspreidt via de Academische Werkplaats KJP, opleidingen en PI Research.


Om onze visie en positionering in 2020 daadwerkelijk te bereiken hebben we 5 strategische doelstellingen geformuleerd:

 1. Uitgaan van cliënt- en marktvraag in alle processen

 2. Excelleren in complexe behandeling en zorg

 3. Toonaangevend zijn in kennisontwikkeling, toepassing en verspreiding

 4. Great place to Work zijn voor ondernemende professionals

 5. Verbeteren van zorg en innovatie door vergroting kritische massa en verhoging rendement


De positionering en de strategische doelstellingen hebben als consequentie dat wij ons nog meer dan voorheen allereerst in Noordwest-Nederland, maar op drie TOPGGz domeinen ook in de rest van Nederland profileren als academische instelling voor het behandelen van (hoog) complexe psychische problemen bij kinderen, jongeren en gezinnen. Het academische profiel brengt met zich mee dat wij kennis vergaren, doorontwikkelen en overdragen aan andere professionals in de jeugdhulp, zowel in de basiszorg als in de gespecialiseerde zorg. Hiermee versterken we onze eigen specialistische zorgprogramma’s en evidence based methodieken. De evidence based methodieken worden toegankelijk gemaakt voor alle spelers in de jeugdhulp.