Wij zetten ons in om kinderen, jongeren en gezinnen die hulp te bieden die nodig is en die past bij hun situatie. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij in alle situaties ons uiterste best doen om de hulp zo vrijwillig mogelijk te bieden. Dat wil zeggen dat zowel u als uw kind de behandeling willen. Maar soms zijn er situaties waarbij er gevaar ontstaat. Dan mag een hulpverlener soms ook een behandeling geven zonder dat u of uw kind daar toestemming voor geeft. 

Dat kan bijvoorbeeld wanneer de opvoeding ernstig tekort schiet, bij verwaarlozing of wanneer het in het gezin onveilig is voor het kind. Dan kan een kind onvrijwillige hulp krijgen, waardoor hij of zij in een gesloten instelling kan worden geplaatst. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Daarnaast zijn er situaties waarbij er acuut gevaar ontstaat door psychische klachten. Dan kan er verplichte zorg gegeven worden. De verplichte zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz). In die wet staat dat de verplichte zorg niet zomaar mag worden opgelegd. Dit mag alleen als het echt niet anders kan. Onze werkwijze hebben we opgeschreven in het beleidsplan Wet verplichte GGZ.

Verplichte zorg kan plaatsvinden bij de Bascule of bij het kind of de jongere thuis. Het kan gaan over het verplicht innemen van medicatie, meedoen aan een behandeling of om een beperking van vrijheden (bijvoorbeeld een verplichte opname in een kliniek).

Heeft uw kind verplichte zorg (gehad) en wilt u daarover een klacht indienen? Klachten over verplichte zorg worden door een externe en onafhankelijke klachtencommissie behandeld. In het reglement klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen (zie documenten hieronder).

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan een kind of jongere helpen als hij of zij verplichte zorg krijgt of vrijwillig is opgenomen in een instelling. De patiëntenvertrouwenspersoon  is onafhankelijk en niet in dienst van de Bascule. Een kind of jongere kan bij de patientenvertrouwenspersoon terecht voor gratis advies en bijstand. En hij of zij kan helpen wanneer er klachten zijn over de zorg. Klik hier voor meer informatie over de patiëntenvertrouwenspersoon van de Bascule.

Als je een zorgmachtiging krijgt

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Als je een crisismaatregel krijgt

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg


Meer over verplichte zorg (website Dwang in de zorg) Beleidsplan Wet verplichte GGZ Bijlage bij beleidsplan: Handreiking ambulante verplichte zorg Reglement Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken