Als uw kind bij de Bascule wordt aangemeld, maken wij voor hem of haar een dossier aan. In dit beveiligde digitale dossier slaan wij de persoonlijke gegevens op en informatie over de behandeling van uw kind. 

De leeftijd van uw kind bepaalt wie het dossier mag inzien. Inzage kunt u aanvragen bij uw behandelaar. Als u dat wilt, neemt de behandelaar samen met u het dossier door. Hij kan dan een en ander toelichten.

Wie mogen het dossier inzien?

  • Bij kinderen van 0 tot 12 jaar: de wettelijk vertegenwoordigers.
  • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar: het kind heeft recht van inzage. Een wettelijk vertegenwoordiger kan alleen het dossier inzien als het kind daar toestemming voor geeft.
  • Jongeren die ouder zijn dan 16 jaar beslissen zelf wie hun dossier mag inzien. 
  • Ouders die geen ouderlijk gezag hebben, hebben recht op algemene informatie over de behandeling. Ze hebben geen recht om het dossier in te zien.

Als er in het dossier informatie staat over iemand anders dan uw kind, dan is deze informatie alleen in te zien als die persoon daar toestemming voor geeft. De behandelaar beoordeelt of de privacy van de ander door de inzage wordt geschonden, en of het belang van de privacybescherming van de ander zwaarder weegt dan het belang van het kind/jongere op inzage in zijn dossier.

Inzage in het dossier kan geweigerd worden. Namelijk als uw behandelaar denkt dat inzage in het dossier nadelig is voor een van de betrokkenen. Uw behandelaar moet hier goede redenen voor hebben. Hij moet de redenen zorgvuldig toelichten en vastleggen.

Als u een kopie van (een gedeelte van) het dossier wilt hebben, dan kunt u dit aanvragen bij uw behandelaar.

Wij bewaren het dossier tot uw kind 34 jaar wordt. Daarna wordt het dossier vernietigd. U kunt het dossier ook eerder laten vernietigen. Dit vraagt u schriftelijk aan bij de zorgadministratie. Stuur uw aanvraag, met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

De Bascule
Zorgadministratie
Postbus 303
1115 ZG  Duivendrecht

Wij zoeken steeds naar manieren om onze behandelingen verder te verbeteren. Daarom doen wij wetenschappelijk onderzoek. Daarbij kijken wij bijvoorbeeld naar de werking van de verschillende behandelingen. Voor deze onderzoeken gebruiken we soms gegevens uit de dossiers. In de wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd worden over deze onderzoeken, zijn de gegevens niet nooit herleidbaar tot een persoon. Als u niet wilt dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, dan kunt u dit in het toestemmingsformulier aangeven .