Crimineel gedrag op jonge leeftijd (forensische jeugdpsychiatrie)

Wat betekent dat?

De Bascule behandelt jongeren die door hun gedrag in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld jongeren die steeds maar ruzie hebben, door hun gedrag problemen hebben op school en meerdere keren met de politie in aanraking zijn gekomen. Of jongeren die erg agressief zijn, spijbelen, van huis weglopen, of zelfs een misdrijf plegen. De hulp voor deze jongeren noemen we de forensische jeugdpsychiatrie. Veel jongeren die met justitie te maken krijgen, hebben ook psychische problemen. Helaas worden deze problemen vaak niet herkent. Als een psychisch probleem bij een jongere op tijd ontdekt en behandeld wordt, kan crimineel gedrag vaak worden voorkomen. De Bascule kan hierbij helpen, zodat de jongere weer beter kan meedoen in de maatschappij. De kans dat de jongere doorgaat met probleemgedrag of crimineel gedrag wordt daarmee een stuk kleiner.

De Bascule is er voor de jongere met ernstige gedragsproblemen én zijn of haar gezin. Als de problemen niet weggaan of zelfs erger worden, kunt u bij de Bascule terecht. Ook als de jongere naast de gedragsproblemen nog andere psychische problemen heeft, kan de Bascule helpen.

De Bascule behandelt jongeren en gezinnen die vaak al eerder ergens hulp hebben gekregen. De eerdere hulp heeft onvoldoende geholpen. Er zijn zoveel problemen dat de kans groot is dat de politie ingrijpt of dat de jongere bijvoorbeeld in een jeugdgevangenis of gesloten jeugdzorginstelling wordt geplaatst. De Bascule kan dan helpen met specialistische hulp. We bieden behandeling van de complexe gedrags- en gezinsproblemen. Hierbij werken we nauw samen met andere hulpverleners die ook betrokken zijn bij het gezin en de jongere.
Een huisarts, medewerker van een wijkteam of Samen DOENteam kan u doorverwijzen naar de Bascule. Ook kan een jongere door de jeugdreclassering of een gezinsvoogd worden aangemeld.

                                                                                                                          

De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.Met een behandeling proberen we altijd zo goed mogelijk aan te sluiten op wat een jongere en het gezin nodig hebben. Soms wil een jongere niet meewerken aan de behandeling. Maar het komt ook voor dat juist de ouders of verzorgers minder gemotiveerd zijn om aan de behandeling mee te doen. Daarom besteden we veel aandacht aan het motiveren van de gezinsleden voor de behandeling. Door goed te luisteren naar de jongere en de ouders of verzorgers zoeken we een gezamenlijk doel in de behandeling. Zij hoeven niet per se naar de Bascule te komen voor de behandeling. Als dat nodig is komen wij bij de jongere thuis. Of we spreken de jongere op school. En als er geen andere mogelijkheden zijn dan spreken we af op straat.

Als een jongere de begeleiding en behandeling van de Bascule wil, kijken we goed wat hij of zij nodig heeft. Soms is dat een individuele behandeling voor de jongere. En soms zijn er juist gesprekken met het gezin nodig.

De Bascule geeft verschillende soorten behandelingen:

Outreachende behandeling, poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling en dagbehandeling. We behandelen ook jongeren die zijn opgenomen in de Koppeling, een instelling voor gesloten jeugdhulp. Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij de jongere en het gezin past. 

De hulp voor jongeren kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor de jongere en zijn ouders of verzorgers, over de problemen waar de jongere mee te maken heeft.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert de jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen. Doel van de therapie kan bijvoorbeeld zijn om de agressie te verminderen en te voorkomen dat de jongere opnieuw met justitie in aanraking komt.
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze behandeling helpt om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen te verwerken.
 • Training Agressie ConTrole (TACt). Dit is een training voor jongeren die snel agressief worden. De deelnemers leren in deze training op een andere manier om te gaan met boosheid en agressie. Ouders of verzorgers en de school worden nauw betrokken bij deze training.
 • Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren. Dit is een behandeling speciaal voor jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze behandeling helpt hen om heftige emoties beter in evenwicht te krijgen.
 • Transculturele behandeling. Voor jongeren en gezinnen waarbij de behandeling niet opgang komt omdat ze worstelen met twee culturen: de Nederlandse cultuur en hun eigen culturele achtergrond.
 • Vaktherapie. In deze therapie staat niet het praten maar het ervaren centraal. Door gebruik te maken van muziek, beweging of beeldend materiaal kan de jongere laten zien wie hij of zij is, wat hij of zij denkt of voelt. De jongere kan ook oefenen met nieuw gedrag. Er kan bijvoorbeeld gekleid of getekend worden, of muziek gemaakt worden. Vaktherapie wordt individueel gegeven, maar ook in groepen of met het gezin.
 • MY LIFE: een workshop voor jongeren die vastlopen en het moeilijk vinden om anderen te vertrouwen of om hulp te accepteren. Lees hier meer over MY LIFE.
 • SPV ondersteuning. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige ondersteunt de jongere met een actieve aanpak.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar). 

De hulp voor ouders/verzorgers of gezin kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor de jongere en zijn ouders of verzorgers, over de problemen waar de jongere mee te maken heeft.
 • Relationele Gezinstherapie. Deze behandeling is voor het hele gezin. Het gezin leert beter samen te werken zodat er minder problemen zijn.
 • Ambulante Gezinspsychiatrische BemoeiZorg. Dit is een langdurige gezinsbegeleiding voor gezinnen die steeds terugvallen in oud gedrag. De gezinsleden zijn voortdurend in strijd met elkaar en met hulpverleners. Doordat de begeleiding langdurig is, lukt het gezinnen om de cirkel te doorbreken en beter samen te werken.
 • Transculturele behandeling. Voor jongeren en gezinnen waarbij de behandeling niet opgang komt omdat ze worstelen met twee culturen: de Nederlandse cultuur en hun eigen culturele achtergrond.
 • Begeleiding thuis. Als een jongere niet meer gemotiveerd is voor behandeling kan een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de jongere thuis extra begeleiding en hulp bieden.
 • Non-Violent Resistance (NVR) of Geweldloos Verzet. Dit is een individuele of groepstraining voor ouders of verzorgers. In de training leren zij op een andere manier om te gaan met onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag van hun kind. Lees meer over deze training.
 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor raken de ouders of verzorgers minder snel uitgeput en lukt het beter om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Second opinion

Als er twijfels of vragen zijn over de behandeling of diagnose die de jongere eerder heeft gekregen, kan de Bascule opnieuw naar de onderzoeksgegevens kijken en daar een mening over geven. Ouders of verzorgers kunnen hiervoor bellen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: 020 - 890 19 01. Mailen kan ook via cai@debascule.com.


De Bascule kan jongeren die door ernstige gedragsproblemen in contact met justitie zijn gekomen (of dreigen te komen) helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Deeltijdbehandeling
 • Dagbehandeling
 • Outreachende behandeling
 • Behandeling in de Koppeling (instelling voor gesloten jeugdhulp)

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Forensische jeugdpsychiatrie. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Forensisch en Gedrag.

                                                                                                                                           
De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

 

De Bascule helpt ongemotiveerde jongeren tussen de 12 en 23 jaar met ernstige gedragsproblemen. Het gaat om jongeren die door hun gedrag in contact (dreigen te) komen met justitie. Wij zijn er niet alleen voor de jongere, maar ook voor het gezin.

De jongeren die wij behandelen hebben te maken met ingewikkelde psychiatrische problemen. Daardoor hebben ze veel problemen thuis, op school of op het werk en in hun vrije tijd. Veel jongeren hebben thuis en in hun omgeving te maken met onveiligheid en veel stress. De problemen bestaan meestal al langere tijd. Daardoor hebben de jongeren vaak te maken gehad met veel hulpverleners. De hulp is vaak moeizaam verlopen, met weinig resultaat.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben vaak ook andere ernstige problemen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de jongens in een jeugdgevangenis een psychiatrische stoornis heeft.


Om de behandelingen steeds verder te verbeteren doen wij wetenschappelijk onderzoek. Daarin onderzoeken we de werking van de behandelingen. De behandelaar kan u vragen of u hieraan mee wilt werken. Dit is geheel vrijwillig en heeft geen invloed op de behandeling. Wij doen onderzoek naar:

 • Relationele GezinsTherapie
  Relationele GezinsTherapie is een gezinsbehandeling waarbij alle gezinsleden deelnemen aan de therapie. De behandeling wordt ingezet bij gezinnen waarbij één van de kinderen ernstig probleemgedrag vertoont, waar het niet alleen draait om het kind, maar om het hele gezin.

 • Non Violent Resistance
  Non Violent Resistance is een aanpak voor gezinnen waarbij ouders zich machteloos voelen over de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden met hun kind. Het doel is om het gedrag te veranderen door het ouderlijk gezag te vergroten, te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen en de samenwerking tussen de volwassene en de jeugdige te verbeteren. In samenwerking met de VUmc doen wij onderzoek naar de effectiviteit van deze methode in klinische behandelgroepen en bij gezinnen met kinderen met een verstandelijke beperking.

 • Invloed van CU traits en HPA-as functie op het behandeleffect in de Koppeling.
  Dit onderzoek heeft betrekking op de Koppeling, een gesloten behandelcentrum voor jongeren tussen de 12-18 jaar met ernstige gedragsstoornissen. We doen onderzoek om de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling te vergroten, zodat meer jongeren baat hebben bij de behandeling. In dit onderzoek worden alle jongeren die gedwongen worden opgenomen, tijdens hun opname gevolgd. In totaal zullen ongeveer 180 jongeren deelnemen aan het onderzoek.

 • Invloed van neuropsychologische variabelen op de behandeleffect in de Koppeling
  Dit onderzoek heeft betrekking op de Koppeling, een gesloten behandelcentrum voor jongeren tussen de 12-18 jaar met ernstige gedragsstoornissen. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in antisociaal probleemgedrag bij jongeren en de onderliggende eigenschappen die hierbij een rol spelen. We onderzoeken zowel neuropsychologische als -biologische eigenschappen in een groep jongeren in de gesloten jeugdzorg, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de verschillende eigenschappen die een rol spelen bij ernstig persistent probleemgedrag.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Koppeling

Amsterdam

School2Care

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: